Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

REGULAMIN PRZYSTANI WĘDKARSKIEJ

       REGULAMIN PRZYSTANI WĘDKARSKIEJ 2022

  1. Administratorem przystani wędkarskiej jest Koło PZW nr 3 Bytom.

  2. Przystań wędkarska świadczy usługi w zakresie wypożyczania łodzi wędkarskich, wynajmu miejsc noclegowych a także miejsc do ustawienia przyczep kempingowych.

  3. Z usług przystani wędkarskiej mogą korzystać członkowie PZW posiadający aktualnie opłacone składki członkowskie.

  4. Opłaty za korzystanie z usług przystani zamieszczone są w cenniku.

  5. Prawo do wypożyczenia łodzi ma członek PZW, który ukończył 18 lat, posiadający aktualnie opłaconą składkę członkowską okręgową.

  6. Wypożyczenie łodzi do celów wędkarskich możliwe jest na okres j.n.:

       a. połów w dzień

          - w okresie od 01.05 do 31.08. – w soboty, niedziele i święta – od godz. 6:00 do godz. 20:00,

                                                             - w pozostałe dni tygodnia – od godz. 5:00 do godz. 20:00,

          - w okresie od 01.09 do 31.10. – we wszystkie dni tygodnia – od godz. 6:00 do godz. 19:00,

       b. połów w nocy

          - dozwolony jest w okresie od 01.06. do 31.09. – od godz. 20:00 do godz. 5:30.

  7. Wędkarz wypożyczający łódź zobowiązany jest pozostawić w depozycie legitymację członkowską.

       Podczas kontroli w czasie wędkowania z łodzi należy legitymować się kartą wędkarską oraz zerwoleniem na       amatorski połów ryb wędką. Pozostawione w depozycie dokumenty przystaniowy zwraca po sprawdzeniu stanu   technicznego łodzi oraz jej czystości.

  8. Opłata za wypożyczenie łodzi pobierana jest z góry. Dowodem opłaty jest druk KP z określeniem okresu wypożyczenia.

  9. Wypożyczoną łódź użytkownik zobowiązany jest zwrócić nie później niż 15 minut przed zakończeniem czasu wypożyczenia.

10. Za samowolne przedłużenie czasu korzystania z łodzi obowiązuje podwyższona opłata za każdą rozpoczętą godzinę.

11. Użytkownik łodzi korzystający z wynajmu na podstawie wystawionego druku KP może dobrać sobie osobę towarzyszącą, za którą ponosi pełną odpowiedzialność.

12. Każda osoba korzystająca z łodzi zobowiązana jest do stosowania środków ratunkowych zgodnie z zaleceniem przystaniowego.

13. Wypożyczający łódź zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu technicznego oraz czystości przed wypłynięciem z przystani.

14. Za szkody powstałe z winy użytkownika lub zdanie zanieczyszczonej łodzi użytkownik odpowiada materialnie. Opłatę za szkody pobiera przystaniowy zgodnie z cennikiem.

15. Zabrania się:

      - przybijania do brzegów wyspy i innych miejsc brzegowych zbiornika, za wyjątkiem terenu przystani, bez uzasadnionej ważnej przyczyny zagrażającej zdrowiu lub życiu,

      - spożywania alkoholu w trakcie korzystania z łodzi,

      - kąpieli w trakcie korzystania z łodzi,

      - pływania łodzią w odległości mniejszej niż 50 m od innych wędkujących z brzegu.

16. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających łodzie nie będą wypożyczane.

17. Miejsca noclegowe na przystani wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się od godz. 15:00 i trwa do godz. 13:00 dnia następnego.

18. Opłata za pobyt pobierana jest przez gospodarza przystani z góry za cały deklarowany okres wynajmu.

19. Osoby nie zameldowane mogą odwiedzać wynajmującego od godz. 8:00 do godz. 21:00 wyłącznie po poinformowaniu o tym fakcie gospodarza przystani.

20. Na terenie przystani obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00.

21. Dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione przez nie szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

22. W pomieszczeniach przystani zabronione jest palenie papierosów i wyrobów tytoniowych.

23. Zabrania się wynoszenia na plażę kocy będących na wyposażeniu domku.

24. Najmujący ma prawo do korzystania z kuchenki, naczyń kuchennych i zastawy stołowej znajdującej się na wyposażeniu przystani. Używane sprzęty i naczynia należy pozostawić po sobie w czystości.

25. Najmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych przystani powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

26. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach należy powiadomić gospodarza przystani.

27. Ustawienie przyczepy kempingowej na terenie przystani jest możliwe, w miarę posiadanego wolnego miejsca, na okres minimum 1 miesiąca. Cena za ustawienie przyczepy zamieszczona jest w cenniku.

28. Miejsce ustawienia przyczepy ustala się z gospodarzem przystani.

29. Najmujący zobowiązany jest dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.

30. Osoby przebywające na terenie, na którym ustawiono przyczepy kempingowe mają możliwośc korzystania z energii elektrycznej i wody. Opłata za media jest pobierana wg. wskazań liczników i ustalonej ceny.

31. Przebywający na terenie przystani zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie środowiska i BHP.

32. Parkowanie samochodów dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych. Osoby korzystające z przyczep kempingowych mogą ustawić samochód bezpośrednio przy przyczepie w ilości 1 samochód.

33. Okręg PZW w Katowicach i administrator przystani w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, uszkodzenia lub kradzieży przedmiotów należących do osób przebywających na terenie przystani.

34. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu będzie skutkowało przerwaniem korzystania z usług przystani bez prawa zwrotu opłaty.

35. Okręg PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i cennika przystani..